Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018

 

Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a kurátorom, ktorí sa zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej šírke jeho žánrov. Ponúka veľkorysé priestory o rozsahu viac ako 530 m2 v centre mesta na Námestí SNP.

 

Výzvu na predkladanie projektov vyhlasuje Dom umenia jedenkrát ročne a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB.

 

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne, kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia.

 

Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať:

  •  vyplnený prihlasovací formulár;
  •  stručnú charakteristiku/libreto projektu;
  •  informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu.

 

PODMIENKY

 

  • komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;
  • podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb vo výške 1.000 Eur / mesiac bez DPH, spojených s prevádzkou priestorov;
  • Dom umenia nebude zabezpečovať transport, dozor priestoru, technickú výpomoc pri inštalovaní výstav, PR aktivity či realizáciu sprievodných tlačovín.

 

Prihlášky sa budú prijímať priebežne, najneskôr však do 29. septembra 2017. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca októbra. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít.

 

 

Svoje projekty posielajte na e-mailovú adresu info@domumeniabratislava.sk alebo poštou na adresu:

 

Dom umenia / Kunsthalle Bratislava

Námestie SNP 12

P.O.Box 107

810 00 Bratislava