Dom umenia

Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a kurátorom, ktorí sa zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej šírke jeho žánrov. Ponúka veľkorysé priestory o rozsahu viac ako 530 m2 v centre mesta na Námestí SNP.

Dom umenia vyhlasuje jedenkrát ročne výzvu na predkladanie projektov a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB.

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne, kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia. 

Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať:
– vyplnený prihlasovací formulár;
– stručnú charakteristiku/libreto projektu;
– informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu.

PODMIENKY

– komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;
– podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb vo výške 1.000 Eur / mesiac bez DPH, spojených s prevádzkou priestorov;
– Dom umenia nebude zabezpečovať transport, dozor priestoru, technickú výpomoc pri inštalovaní výstav, PR aktivity či realizáciu sprievodných tlačovín.

Prihlášky sa budú prijímať priebežne, najneskôr však do 14. septembra v každom roku. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca októbra. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít. 


Projekty je možné posielať na e-mailovú adresu info@domumeniabratislava.sk alebo poštou na adresu:

Dom umenia / Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12
P.O.Box 107
810 00 Bratislava